Bolagsordning
Articles of association

1 Firma  / Name

Bolagets firma ar Ranplan Group AB. Bolaget ar publikt (publ) .

The company’ s name is Ranplan Group AB. The company is a public company (pub /).

2 Sate / Registered office

Styrelsen har sitt sate i Stockholms kommun , Stockholms Ian.

The registered office of the board of directors shall be in the municipality of St ockh olm, the county of Stockh olm, Sweden.

3  Verksamhetsforemal / Object of the company’ s business

Bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt genom dotterbolag, utveckla och kommersialisera tradlosa natverksverktyg samt att bedriva annan darmed forenlig verk samh et.

The objects of the company’s business are to, directly or indirectly through subsidiaries, develop and commercialize wireless network planning tools as well as other activities comparable therewith.

4   Aktiekapital / Share capital

Bolagets aktiekapital ska uppga till lagst 500 000 SEK och hogst 2 000 000 SEK.

The company’s share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000 .

5  Aktier / Shares

Antalet aktier i bolaget ska uppga ti ll lagst 12 500 000 och hogst 50 000 000.

The company shall have not less than 12,500,000 shares and not more than 50,000,000 shares .

6   Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska besta av lagst tre (3) och hogst sju (7) styrelseledamoter utan suppleanter.

The board of directors shall consist of at least three {3} and no more than seven (7) members without deputy members .

7  Revisor / Auditor

Bolaget ska ha lagst en (1) och hogst tva (2) revisorer med hogst tva (2) rev isorssup pleanter. Till reviser samt, i forekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad reviser eller registrerat revisionsbolag.

The company shall have no less than one (1) and no more than two (2) auditors with no more than two {2) deputy auditors . As auditor and, when applicable, deputy auditor, an authorized public accountant or a registered public accounting firm shall be elected.

8   Kallelse till bolagsstamma / Notice of general meetings

Kallelse till bolagsstamma ska ske genom annonsering i Post- och lnrikes Tidningar samt genom att kallelsen halls tillganglig pa bolagets webbplats. Vid tidpunkten for kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens lndustri.

Notice of general meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw . Post- och lnrikes Tidningar) and by making  the notice available on the company’s website. At the same time as notice is given it shall be announced in Dagens lndustri that a notice has been made.

Aktieagare som viii delta i forhandlingarna vid bolagsstamma ska dels vara upptagen som aktieagare i utskrift eller annan framstallning av hela aktieboken avseende forhallandena fem vardagar fore sta mman, dels gora anmalan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen ti ll sta mman . Sistnamnda dag far inte vara sondag, annan allman helgdag, lordag, midsommarafton, julafton eller nyarsafton och inte infalla tidigare an femte vardagen forestam man. Aktieagare far ha med sig bitraden vid bolagsstamman endast om han eller hon anmaler antalet bitraden till bolaget i enlighet med det forfarande som galler for aktieagares anmalan til l bolagssta mma.

Shareholders wishing to participate in general meetings must be listed as shareholders in a printout or other presentation of the entire share register reflecting  the circumstances five weekdays before the general meeting and notify the company no later than the date specified in the notice of the general  meeting . The last mentioned date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Years Eve and may not occur earlier than the fifth weekday before the general meeting . A shareholder may be accompanied by advisors at a general meeting only if he or she notifies the company of the number of advisors in accordance with the procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a shareholder.

9   Arenden pa arsstamma / Matters to be addressed at general meetings

Vid arsstamma ska foljande arenden forekomma till behandling:

 1. Val av ordforande vid stamman;
 2. Upprattande och godkannande av rostla ngd;
 3. Godkannande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller tva (2) justeringspersoner;
 5. Provning av om bolagsstamman blivit behorigen sammankallad;
 6. Framlaggan de av arsredovisningen och revisionsberattelsen samt, i forekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberattelsen;
 7. Beslut om faststallande av resultatrakningen och balansraknin gensamt, i forekommande fall, koncernresultatrakningen och konce rnbalansra kningen;
 8. Beslut om dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust enligt den faststallda balansrakningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet at styrelseledamoterna och verkstallande direktoren ;
 10. Faststallande av antalet styrelseledamoter och antalet revisorer och eventuella revisorssup pleanter;
 11. Faststallande av arvoden at styrelsen och revisorer;
 12. Val av styrelseledamoter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; samt
 13. Annat arende som ankommer pa stamman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The following matters shall be addressed at annual general meetings:

 1.  Election of a chairman of the meeting;
 2.  Preparation and approval of the voting list;
 3.  Approval of the agenda ;
 4.  Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting ;
 5.  Determination of whether the meeting has been duly convened ;
 6.  Submission of the annual report and the auditors’ report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors’ report for the group;
 7.  Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable , the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;
 8.  Resolutions regarding a/location of the company’s profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;
 9.  Resolutions regarding discharge of the members of the board  of directors and the managing director from liability ;
 10. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, when applicable, deputy directors ;
 11. Determination of fees to be paid to members of the board of directors and auditors;
 12. Election of the members of the board of directors and auditors and, when applicable, deputy auditors; and
 13. Other matters which are set out in the Swedish Companies Act or the company’s articles of association .

10   Rakenskapsar / Financial year

Bolagets rakenskapsar ska vara kalenderar .

The company’s financial year shall be calendar year.

11   Avstamningsforbehall / Record day provision

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstamningsregister enligt lagen (1998:1479) om vardepapperscentraler och kontoforing av finansiella instrument.

The shares of the company shall be registered in a CSD in accordance with the Financial Instruments Accounts Act

{1998 :1479).