RANPLAN GROUP AB – Bokslutskommuniké 2018

20th February 2019 - 07:00 GMT

Perioden i korthet Fjärde kvartalet 2018 · Intäkterna steg betydligt och uppgick till 5,5 Mkr* (3,9)** · Bruttomarginalen uppgick till 98,0%* · EBITDA uppgick till -9,9 Mkr* (-5,1) · Nettoresultatet för perioden uppgick till - 10,1 Mkr* (-5,1) · Vinst per aktie uppgick till -0,50* · Kassan i slutet av perioden uppgick till 21,3 Mkr***. Helår 2018 · Intäkterna steg betydligt och uppgick till 22,2 Mkr* (10,2), en tillväxt om 118 %. · Bruttomarginalen under perioden uppgick till 96,8 %** (90,6 %) · EBITDA uppgick till -28,3 Mkr* (-21,0) · Nettoresultatet för perioden uppgick till -28,7 Mkr* (-21,1) · Vinst per aktie för helåret uppgick till -1,43* · Kassa och bank uppgick till 38,1 Mkr***. · Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska betalas ut för verksamhetsåret 2018.

*Från sammanslagen resultaträkning.
**Genomgående i rapporten hänvisar siffror inom parentes till motsvarande siffror för föregående år.

***Från koncernbalansräkningen.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

  • Ranplan har erhållit 3,7 Mkr i finansiering för att utveckla en dataanalysplattform som kan användas till att förutsäga och förebygga bilköer i smarta städer 
  • Ranplan har tecknat ett återförsäljaravtal med Marubun, ett Tokyo-baserat bolag för att sälja bolagets mjukvara till den japanska marknaden.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet 2018

  • Ranplan Wireless har säkrat en order till ett initialt värde om 22,5 MSEK för sin serie av planeringsverktyg för nätverk från Marubun Corporation, bolagets återförsäljarpartner i Japan. Verktygen ska användas av en ambitiös mobiloperatör. 

VD ord

Ranplan mottog i början av första kvartalet 2019 en order på 22,5 miljoner kronor från vår partner Marubun i Japan, vilket gav oss en stabil grund för att fortsätta öka vår intäktstillväxt under 2019.

Ranplans intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 5,5 miljoner kronor, med en bruttomarginal på 98 %. På årsbasis ökade våra intäkter med 118 % för 2018 jämfört med 2017, från 10,2 miljoner kronor 2017 till 22,2 miljoner kronor 2018, och bruttomarginalen förbättrades från 90,6 % till 96,8 %. Rörelseförlusten ökade från 21,1 miljoner kronor räkenskapsåret 2017 till 28,6 miljoner kronor räkenskapsåret 2018, vilket återspeglade de strategiska investeringar som bolaget nyligen gjort och fortsätter att göra för att stärka det nuvarande produkterbjudandet, bredda portföljen inför framtiden och framför allt expandera räckvidden för försäljningen globalt. Likvida medel och kundfordringar uppgick till 38,1 miljoner kronor i slutet av december 2018.

Vi ökade våra intäkter med över 118 % under 2018 jämfört med föregående år och vi ser stora möjligheter till fortsatt expansion under 2019 och framåt, vilket visas av vårt nyligen tillkännagivna genombrott i Japan.

Företaget bibehåller robusta bruttomarginaler på nivån 98 % under kvartal fyra. Vi fortsätter att bygga ut vår globala försäljningsorganisation för att fånga upp efterfrågan på våra lösningar på marknaden, i synnerhet vad gäller 4G (LTE) och nu 5G-näten under de mest utmanande förhållanden inuti byggnader och i tätbebyggda utomhusmiljöer. En geografisk analys av fjärde kvartalet visade att över 90 % av intäkterna fick vi från Japan, Europa, USA och Kina.

Ranplan säkrade 9 nya kunder under fjärde kvartalet och fick också in efterbeställningar från 3 befintliga kunder, vilket vittnar om deras förtroende för och nöjdhet med produktiviteten och kvaliteten hos våra planerings- och optimeringslösningar.

I dagsläget kommer största delen av våra intäkter från kunder som strävar efter att bygga vidare på sina 4G (LTE)-nät. Ranplan har dock nyligen lanserat ett 5G (NR)-kompatibelt planerings- och optimeringsverktyg som har rönt stort intresse från våra befintliga kunder och även från en mängd potentiella nya kunder över hela världen.

I slutet av 2018 var det 192 operatörer i 81 länder som hade försöksverksamhet med eller som verkligen använde 5G-nät, vilket visar att en ny stor investeringsvåg är på gång. Det största intresset för 5G ser vi i dag i USA, Kina, Japan och Sydkorea, därefter Europa, och allt detta är regioner där Ranplan redan investerat och kommer att fortsätta investera kontinuerligt för att bygga upp en långvarig närvaro. Vi tror att 5G-segmentet kommer att ge ytterligare skjuts åt våra växande intäkter under 2019 och framåt.

För att summera så har vi under de senaste 12 månaderna mer än fördubblat våra intäkter, vilket betyder att vi är på god väg mot vårt försäljningsmål på 25 miljoner USD eller mer i slutet av 2022.

Vi sporras av den lyckade lanseringen av våra nya 5G-kompatibla mjukvaruverktyg under tredje kvartalet 2018 och inte minst av den fantastiska order som vi tog hem i slutet av 2018.

Våra framsteg på senare tid och vår framtida framgångar är starkt förknippade med de människor som jobbar här. Mot denna bakgrund vill jag avsluta med att tacka alla våra team i alla delar av världen för deras bidrag under det år då Ranplan tog klivet in på börsen.

Alastair Williamson
CEO Ranplan Group AB

Den fullständiga rapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på www.ranplanwireless.com.

För ytterligare information:
Alastair Williamson, CEO
Tel: +44 7824 997689
alastair.williamson@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Denna information är sådan information som Ranplan Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 20 februari 2019 kl. 08.00 CET.

Om Ranplan
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse. Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Documents