KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RANPLAN GROUP AB

28th September 2020 - 07:29 GMT

Styrelsen för Ranplan Group AB (publ), org. nr 559152-5315, offentliggör kallelse till extra bolagsstämma och föreslår med stöd av mer än 70% av tillgängliga röster en kvittningsemission genom vilken samtliga lån konverteras (’kvittas’) till nya aktier.

Styrelsen för Ranplan Group AB, org.nr 559152-5315, (”Företaget”) offentliggör kallelse till extra bolagsstämma måndagen den 19 oktober 2020, kl 16:30, på Ranplan Group ABs kontor i Stockholm; Strandvägen 5B. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om kvittningsemission genom vilken samtliga lån per den sista september 2020 konverteras till nya aktier.

Konverteringspriset om 7,92 kronor har beräknas genom den volymviktade genomsnittskursen under 25 handelsdagar mellan 20 augusti och 23 september 2020 efter tillämpning av en rabatt om 5.2%. Eftersom denna transaktion involverar en närstående person (VD) fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att förstärka balansräkningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att möjliggöra en fortsatt expansion. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen för kvittningsemissionen är förenlig med rådande marknadsförutsättningar.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget och transaktionen genomföras kommer (i) antalet utestående aktier i Ranplan Group AB att öka med 20% to 24 138 242, (ii) aktiekapitalet  att öka med 965 529.68 kronor och (iii) den outnyttjade (icke dragna) delen av kreditlinan att utvidgas till dess fulla storlek om 50 miljoner kronor (se pressmeddelande den 31 mars 2020).

Per Lindberg, verkställande direktör och medlem av styrelsen, har inte deltagit i styrelsens beslut rörande framläggande av detta förslag.

Information relaterad till coronaviruset

För att minimera risken för spridning av coronaviruset kommer ingen förtäring att erbjudas. Deltagande av styrelseledamöter och bolagsledning kommer att begränsas. Aktieägare som så önskar kan delta via ombud.  

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 13 oktober 2020; samt

(ii) senast tisdagen den 13 oktober 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Ranplan Group AB Strandvägen 5B, 114 51 Stockholm, eller via e-post till joyce.wu@ranplanwireless.com

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom före tisdagen den 13 oktober 2020, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.ranplanwireless.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Val av en eller två justeringspersoner;
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  5. Godkännande av dagordningen;
  6. Beslut om förslag rörande Kvittningsemission, genom vilken samtliga lån per 30 september 2020 kvittas mot nya aktier enligt specifika villkor
  7. Avslutande av stämman.

Majoritetskrav

Beslut rörande punkt 6 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 20 115 812 utestående aktier och röster i bolaget. Dessutom finns 815 200 och 985 000 långsiktiga aktieoptioner knutna till programmen för 2022 och 2023 respektive utställda. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget kommer att behandla personuppgifter i anledning av bolagsstämman, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____
Stockholm, September
2020
Styrelsen

För ytterligare information:
Per Lindberg, VD
Tel: +46 (0)79 340 7592

per.lindberg@ranplanwireless.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 September 2020 08:30 CEST

Om Ranplan
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse.

Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina. 

www.ranplanwireless.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Documents