Årsstämma i Ranplan Group AB (publ)

29th April 2019 - 18:31 GMT

Pressmeddelande
2019-04-29

View English version

Årsstämma i Ranplan Group AB (publ)

Idag har årsstämman 2019 hållits i Ranplan Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Ranplan”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattats av årsstämman (alla i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till mötet som hållits tillgänglig på bolagets hemsida ranplanwireless.com).

Årsstämman beslutade:

–      att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018;

–      att bolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ska betalas för föregående verksamhetsår;

–      att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret;

–      att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter, att omvälja Mats Andersson (även omval till ordförande), Per Lindberg, Lars Inge Sjöqvist och Jie Zhang till styrelseledamöter, och att välja Wendy (Wen) Yang som ny styrelseledamot;

–      att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor och att omvälja PwC till bolagets revisor

–      att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 250 000 kronor varav 350 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte uppbär lön från koncernen;

–      att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;

–      om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning;

–      om långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner;

–      om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alastair Williamsson, CEO
Tel: +44 7824 997689
alastair.williamson@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande  19:00 CET den 29 april 2019.

Om Ranplan Group
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse.

Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina.

www.ranplanwireless.com

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se